; ;
Fyristorg 6.jpg

Lokaler

Akademiförvaltningens fastighetsavdelning är en av de 4 stora kommersiella fastighetsförvaltarna i Uppsala. Fastighetsinnehavet är koncentrerat till Uppsala och där framför allt till centrala och attraktiva lägen. Beståndet utgörs av kommersiell area till ca 70 procent, resterande andel är bostäder. I fastighetsbeståndet finns en stor variation av byggnadstyper, varav flera är moderniserade historiska byggnader.

Avdelningen har ett starkt fokus på att äga fastigheter som motsvarar marknadens krav och innehavets storlek och variation gör det lätt att hitta en lokal som passar de flesta hyresgäster. Bostadsbeståndet finns i attraktiva lägen och har genomgående god standard.

Avdelningen har byggt upp en gedigen egen kompetens inom fastighetsekonomi och teknik, vilket betyder stora möjligheter till fastighetsutveckling. Ytterligare en styrka är den starka finansiella ställningen som bland annat innebär att Akademiförvaltningen kan genomföra nödvändiga investeringar i form av om- eller tillbyggnader i lokaler och fastigheter.

Förvaltningen arbetar vidare med FR2000 som är ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetens. Som en del i vårt energiledningssystem och miljöarbete använder vi oss enbart av el producerad från vindkraft.
För befintliga byggnader utförs succesivt "Miljörosen" som är en metod för systematisk styrning av förvaltningens miljöarbete.

Sammantaget har detta gjort att Akademiförvaltningen idag har en stark ställning som en långsiktig, stabil och attraktiv hyresvärd på Uppsalamarknaden. Det har i sin tur gjort att vakansgraden kunnat hållas låg, även i lågkonjunktur.